کمترین: 
1.3695
بیشترین: 
1.4075
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4075
زمان: 
10/25 23:32
قیمت بنزین امروز 25 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 25 دی 1397 , 1.4075 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/25 00:08","price":1.3705},{"date":"1397/10/25 00:32","price":1.3704},{"date":"1397/10/25 01:08","price":1.3695},{"date":"1397/10/25 01:32","price":1.371},{"date":"1397/10/25 02:08","price":1.372},{"date":"1397/10/25 03:08","price":1.373},{"date":"1397/10/25 03:32","price":1.3715},{"date":"1397/10/25 04:32","price":1.375},{"date":"1397/10/25 05:08","price":1.381},{"date":"1397/10/25 05:32","price":1.3835},{"date":"1397/10/25 06:08","price":1.3815},{"date":"1397/10/25 06:32","price":1.3825},{"date":"1397/10/25 07:08","price":1.383},{"date":"1397/10/25 08:08","price":1.3825},{"date":"1397/10/25 09:08","price":1.383},{"date":"1397/10/25 09:32","price":1.3845},{"date":"1397/10/25 10:08","price":1.3849},{"date":"1397/10/25 10:32","price":1.3855},{"date":"1397/10/25 11:08","price":1.3836},{"date":"1397/10/25 11:32","price":1.3817},{"date":"1397/10/25 12:08","price":1.3795},{"date":"1397/10/25 12:32","price":1.3755},{"date":"1397/10/25 13:08","price":1.3767},{"date":"1397/10/25 13:32","price":1.3795},{"date":"1397/10/25 14:08","price":1.3805},{"date":"1397/10/25 14:32","price":1.3865},{"date":"1397/10/25 15:08","price":1.3916},{"date":"1397/10/25 15:32","price":1.387},{"date":"1397/10/25 16:08","price":1.3844},{"date":"1397/10/25 16:32","price":1.3897},{"date":"1397/10/25 17:08","price":1.3905},{"date":"1397/10/25 17:32","price":1.3855},{"date":"1397/10/25 18:08","price":1.3925},{"date":"1397/10/25 19:08","price":1.3975},{"date":"1397/10/25 19:32","price":1.4001},{"date":"1397/10/25 20:08","price":1.3925},{"date":"1397/10/25 21:08","price":1.4015},{"date":"1397/10/25 21:32","price":1.4039},{"date":"1397/10/25 22:08","price":1.4015},{"date":"1397/10/25 22:32","price":1.4045},{"date":"1397/10/25 23:08","price":1.4055},{"date":"1397/10/25 23:32","price":1.4075}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398