کمترین: 
556.13
بیشترین: 
564.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
560.63
زمان: 
10/25 23:32
قیمت گازوئیل امروز 25 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 25 دی 1397 , 560.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/25 00:08","price":556.63},{"date":"1397/10/25 00:32","price":556.5},{"date":"1397/10/25 01:08","price":556.13},{"date":"1397/10/25 01:32","price":556.88},{"date":"1397/10/25 02:08","price":557.38},{"date":"1397/10/25 05:08","price":560.25},{"date":"1397/10/25 05:32","price":561.13},{"date":"1397/10/25 06:08","price":560.38},{"date":"1397/10/25 06:32","price":560.5},{"date":"1397/10/25 07:08","price":560.75},{"date":"1397/10/25 08:08","price":560.88},{"date":"1397/10/25 09:08","price":561.25},{"date":"1397/10/25 09:32","price":561.88},{"date":"1397/10/25 10:08","price":561.63},{"date":"1397/10/25 11:08","price":561.13},{"date":"1397/10/25 11:32","price":560.88},{"date":"1397/10/25 12:32","price":558.63},{"date":"1397/10/25 13:08","price":560.13},{"date":"1397/10/25 13:32","price":560.63},{"date":"1397/10/25 14:08","price":559},{"date":"1397/10/25 14:32","price":561.38},{"date":"1397/10/25 15:08","price":564.13},{"date":"1397/10/25 15:32","price":561.38},{"date":"1397/10/25 16:08","price":559.38},{"date":"1397/10/25 16:32","price":561.13},{"date":"1397/10/25 17:08","price":561.63},{"date":"1397/10/25 17:32","price":559.63},{"date":"1397/10/25 18:08","price":560.38},{"date":"1397/10/25 19:08","price":559.38},{"date":"1397/10/25 19:32","price":561.25},{"date":"1397/10/25 20:08","price":558.63},{"date":"1397/10/25 21:08","price":558.75},{"date":"1397/10/25 21:32","price":559},{"date":"1397/10/25 22:08","price":560.13},{"date":"1397/10/25 22:32","price":559.38},{"date":"1397/10/25 23:08","price":560.13},{"date":"1397/10/25 23:32","price":560.63}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398