کمترین: 
1.8545
بیشترین: 
1.8765
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8673
زمان: 
10/25 23:32
قیمت نفت کوره امروز 25 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 25 دی 1397 , 1.8673 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/25 00:08","price":1.8554},{"date":"1397/10/25 00:32","price":1.8545},{"date":"1397/10/25 01:08","price":1.8546},{"date":"1397/10/25 01:32","price":1.8571},{"date":"1397/10/25 02:08","price":1.8574},{"date":"1397/10/25 03:08","price":1.856},{"date":"1397/10/25 03:32","price":1.8568},{"date":"1397/10/25 04:08","price":1.8559},{"date":"1397/10/25 04:32","price":1.86},{"date":"1397/10/25 05:08","price":1.8663},{"date":"1397/10/25 05:32","price":1.869},{"date":"1397/10/25 06:08","price":1.8661},{"date":"1397/10/25 06:32","price":1.8665},{"date":"1397/10/25 07:08","price":1.8674},{"date":"1397/10/25 08:08","price":1.8681},{"date":"1397/10/25 09:08","price":1.8688},{"date":"1397/10/25 09:32","price":1.8715},{"date":"1397/10/25 10:08","price":1.8706},{"date":"1397/10/25 10:32","price":1.8708},{"date":"1397/10/25 11:08","price":1.8685},{"date":"1397/10/25 11:32","price":1.8679},{"date":"1397/10/25 12:08","price":1.8659},{"date":"1397/10/25 12:32","price":1.8584},{"date":"1397/10/25 13:08","price":1.8641},{"date":"1397/10/25 13:32","price":1.8649},{"date":"1397/10/25 14:08","price":1.8594},{"date":"1397/10/25 14:32","price":1.8687},{"date":"1397/10/25 15:08","price":1.8765},{"date":"1397/10/25 15:32","price":1.8674},{"date":"1397/10/25 16:08","price":1.8614},{"date":"1397/10/25 16:32","price":1.8664},{"date":"1397/10/25 17:08","price":1.8681},{"date":"1397/10/25 17:32","price":1.8636},{"date":"1397/10/25 18:08","price":1.8633},{"date":"1397/10/25 19:08","price":1.8605},{"date":"1397/10/25 19:32","price":1.8673},{"date":"1397/10/25 20:08","price":1.8601},{"date":"1397/10/25 21:08","price":1.8609},{"date":"1397/10/25 21:32","price":1.8612},{"date":"1397/10/25 22:08","price":1.8653},{"date":"1397/10/25 22:32","price":1.8622},{"date":"1397/10/25 23:08","price":1.8647},{"date":"1397/10/25 23:32","price":1.8673}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398