کمترین: 
59.13
بیشترین: 
60.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.41
زمان: 
10/25 23:32
قیمت نفت برنت امروز 25 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 25 دی 1397 , 60.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/25 00:08","price":59.16},{"date":"1397/10/25 01:08","price":59.13},{"date":"1397/10/25 01:32","price":59.23},{"date":"1397/10/25 02:08","price":59.28},{"date":"1397/10/25 02:32","price":59.3},{"date":"1397/10/25 05:08","price":59.66},{"date":"1397/10/25 05:32","price":59.75},{"date":"1397/10/25 06:08","price":59.65},{"date":"1397/10/25 06:32","price":59.67},{"date":"1397/10/25 07:08","price":59.69},{"date":"1397/10/25 08:08","price":59.7},{"date":"1397/10/25 09:08","price":59.67},{"date":"1397/10/25 09:32","price":59.8},{"date":"1397/10/25 10:08","price":59.78},{"date":"1397/10/25 10:32","price":59.8},{"date":"1397/10/25 11:08","price":59.7},{"date":"1397/10/25 11:32","price":59.62},{"date":"1397/10/25 12:08","price":59.43},{"date":"1397/10/25 12:32","price":59.31},{"date":"1397/10/25 13:08","price":59.37},{"date":"1397/10/25 13:32","price":59.48},{"date":"1397/10/25 14:08","price":59.39},{"date":"1397/10/25 14:32","price":59.64},{"date":"1397/10/25 15:08","price":59.93},{"date":"1397/10/25 15:32","price":59.71},{"date":"1397/10/25 16:08","price":59.63},{"date":"1397/10/25 16:32","price":59.81},{"date":"1397/10/25 17:08","price":59.91},{"date":"1397/10/25 17:32","price":59.78},{"date":"1397/10/25 18:08","price":59.94},{"date":"1397/10/25 19:08","price":60.03},{"date":"1397/10/25 19:32","price":60.3},{"date":"1397/10/25 20:08","price":60},{"date":"1397/10/25 21:08","price":60.19},{"date":"1397/10/25 21:32","price":60.22},{"date":"1397/10/25 22:08","price":60.3},{"date":"1397/10/25 22:32","price":60.38},{"date":"1397/10/25 23:08","price":60.4},{"date":"1397/10/25 23:32","price":60.41}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398