کمترین: 
50.63
بیشترین: 
51.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51.89
زمان: 
10/25 23:32
قیمت نفت سبک امروز 25 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 25 دی 1397 , 51.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/25 00:08","price":50.7},{"date":"1397/10/25 00:32","price":50.69},{"date":"1397/10/25 01:08","price":50.63},{"date":"1397/10/25 01:32","price":50.76},{"date":"1397/10/25 02:08","price":50.78},{"date":"1397/10/25 03:08","price":50.73},{"date":"1397/10/25 03:32","price":50.7},{"date":"1397/10/25 04:08","price":50.71},{"date":"1397/10/25 04:32","price":50.87},{"date":"1397/10/25 05:08","price":51.07},{"date":"1397/10/25 05:32","price":51.17},{"date":"1397/10/25 06:08","price":51.07},{"date":"1397/10/25 06:32","price":51.11},{"date":"1397/10/25 08:08","price":51.12},{"date":"1397/10/25 09:08","price":51.14},{"date":"1397/10/25 09:32","price":51.22},{"date":"1397/10/25 10:32","price":51.23},{"date":"1397/10/25 11:08","price":51.19},{"date":"1397/10/25 11:32","price":51.16},{"date":"1397/10/25 12:08","price":51.03},{"date":"1397/10/25 12:32","price":50.84},{"date":"1397/10/25 13:08","price":50.85},{"date":"1397/10/25 13:32","price":50.91},{"date":"1397/10/25 14:08","price":50.83},{"date":"1397/10/25 14:32","price":51.05},{"date":"1397/10/25 15:08","price":51.27},{"date":"1397/10/25 15:32","price":51.12},{"date":"1397/10/25 16:08","price":51.05},{"date":"1397/10/25 16:32","price":51.2},{"date":"1397/10/25 17:08","price":51.32},{"date":"1397/10/25 17:32","price":51.27},{"date":"1397/10/25 18:08","price":51.38},{"date":"1397/10/25 19:08","price":51.7},{"date":"1397/10/25 19:32","price":51.99},{"date":"1397/10/25 20:08","price":51.73},{"date":"1397/10/25 21:08","price":51.77},{"date":"1397/10/25 21:32","price":51.82},{"date":"1397/10/25 22:08","price":51.84},{"date":"1397/10/25 22:32","price":51.95},{"date":"1397/10/25 23:32","price":51.89}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398