کمترین: 
21.86
بیشترین: 
22.76
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.58
زمان: 
10/24 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 24 دی 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 24 دی 1397 , 22.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/24 11:08","price":22.76},{"date":"1397/10/24 11:32","price":22.62},{"date":"1397/10/24 12:08","price":22.2},{"date":"1397/10/24 12:32","price":22.16},{"date":"1397/10/24 13:08","price":22.23},{"date":"1397/10/24 13:32","price":22.18},{"date":"1397/10/24 14:08","price":21.86},{"date":"1397/10/24 14:32","price":22.08},{"date":"1397/10/24 15:08","price":22.14},{"date":"1397/10/24 15:32","price":22.04},{"date":"1397/10/24 16:08","price":22.07},{"date":"1397/10/24 16:32","price":22.09},{"date":"1397/10/24 17:08","price":22.1},{"date":"1397/10/24 17:32","price":22.12},{"date":"1397/10/24 18:08","price":22.13},{"date":"1397/10/24 18:32","price":22.42},{"date":"1397/10/24 19:08","price":22.48},{"date":"1397/10/24 19:32","price":22.4},{"date":"1397/10/24 20:08","price":22.42},{"date":"1397/10/24 21:08","price":22.58}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398