کمترین: 
3.289
بیشترین: 
3.612
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.612
زمان: 
10/24 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 24 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 24 دی 1397 , 3.612 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/24 03:08","price":3.335},{"date":"1397/10/24 03:32","price":3.331},{"date":"1397/10/24 04:08","price":3.333},{"date":"1397/10/24 04:32","price":3.312},{"date":"1397/10/24 05:08","price":3.305},{"date":"1397/10/24 05:32","price":3.311},{"date":"1397/10/24 06:08","price":3.298},{"date":"1397/10/24 06:32","price":3.289},{"date":"1397/10/24 07:08","price":3.298},{"date":"1397/10/24 07:32","price":3.303},{"date":"1397/10/24 08:08","price":3.307},{"date":"1397/10/24 08:32","price":3.296},{"date":"1397/10/24 09:08","price":3.305},{"date":"1397/10/24 09:32","price":3.295},{"date":"1397/10/24 10:08","price":3.296},{"date":"1397/10/24 10:32","price":3.298},{"date":"1397/10/24 11:08","price":3.297},{"date":"1397/10/24 11:32","price":3.306},{"date":"1397/10/24 12:08","price":3.309},{"date":"1397/10/24 12:32","price":3.312},{"date":"1397/10/24 13:08","price":3.313},{"date":"1397/10/24 13:32","price":3.321},{"date":"1397/10/24 14:08","price":3.32},{"date":"1397/10/24 14:32","price":3.325},{"date":"1397/10/24 15:08","price":3.335},{"date":"1397/10/24 15:32","price":3.329},{"date":"1397/10/24 16:08","price":3.365},{"date":"1397/10/24 16:32","price":3.356},{"date":"1397/10/24 17:08","price":3.361},{"date":"1397/10/24 17:32","price":3.406},{"date":"1397/10/24 18:08","price":3.377},{"date":"1397/10/24 18:32","price":3.463},{"date":"1397/10/24 19:08","price":3.515},{"date":"1397/10/24 19:32","price":3.474},{"date":"1397/10/24 20:08","price":3.486},{"date":"1397/10/24 21:08","price":3.511},{"date":"1397/10/24 21:32","price":3.493},{"date":"1397/10/24 22:08","price":3.504},{"date":"1397/10/24 22:32","price":3.59},{"date":"1397/10/24 23:08","price":3.577},{"date":"1397/10/24 23:32","price":3.612}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398