کمترین: 
1.364
بیشترین: 
1.4155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3675
زمان: 
10/24 23:32
قیمت بنزین امروز 24 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 24 دی 1397 , 1.3675 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/24 03:08","price":1.4155},{"date":"1397/10/24 03:32","price":1.4131},{"date":"1397/10/24 04:08","price":1.4129},{"date":"1397/10/24 04:32","price":1.412},{"date":"1397/10/24 05:08","price":1.4065},{"date":"1397/10/24 05:32","price":1.4025},{"date":"1397/10/24 06:08","price":1.402},{"date":"1397/10/24 06:32","price":1.4015},{"date":"1397/10/24 07:08","price":1.3955},{"date":"1397/10/24 07:32","price":1.396},{"date":"1397/10/24 08:08","price":1.394},{"date":"1397/10/24 08:32","price":1.3945},{"date":"1397/10/24 09:08","price":1.394},{"date":"1397/10/24 09:32","price":1.39},{"date":"1397/10/24 10:08","price":1.3905},{"date":"1397/10/24 10:32","price":1.387},{"date":"1397/10/24 11:08","price":1.3855},{"date":"1397/10/24 11:32","price":1.3875},{"date":"1397/10/24 12:32","price":1.389},{"date":"1397/10/24 13:08","price":1.3925},{"date":"1397/10/24 13:32","price":1.3795},{"date":"1397/10/24 14:08","price":1.375},{"date":"1397/10/24 14:32","price":1.3805},{"date":"1397/10/24 15:08","price":1.3807},{"date":"1397/10/24 15:32","price":1.3875},{"date":"1397/10/24 16:08","price":1.3903},{"date":"1397/10/24 16:32","price":1.3925},{"date":"1397/10/24 17:08","price":1.3889},{"date":"1397/10/24 17:32","price":1.3874},{"date":"1397/10/24 18:08","price":1.3925},{"date":"1397/10/24 18:32","price":1.391},{"date":"1397/10/24 19:08","price":1.3979},{"date":"1397/10/24 19:32","price":1.3969},{"date":"1397/10/24 20:08","price":1.3897},{"date":"1397/10/24 21:08","price":1.3918},{"date":"1397/10/24 21:32","price":1.3895},{"date":"1397/10/24 22:08","price":1.3881},{"date":"1397/10/24 22:32","price":1.3845},{"date":"1397/10/24 23:08","price":1.364},{"date":"1397/10/24 23:32","price":1.3675}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398