کمترین: 
1.8521
بیشترین: 
1.8998
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8557
زمان: 
10/24 23:32
قیمت نفت کوره امروز 24 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 24 دی 1397 , 1.8557 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/24 03:08","price":1.8973},{"date":"1397/10/24 03:32","price":1.8982},{"date":"1397/10/24 04:08","price":1.8944},{"date":"1397/10/24 04:32","price":1.8961},{"date":"1397/10/24 05:08","price":1.891},{"date":"1397/10/24 05:32","price":1.8892},{"date":"1397/10/24 06:08","price":1.8833},{"date":"1397/10/24 06:32","price":1.8824},{"date":"1397/10/24 07:08","price":1.8743},{"date":"1397/10/24 07:32","price":1.877},{"date":"1397/10/24 08:08","price":1.8752},{"date":"1397/10/24 08:32","price":1.8746},{"date":"1397/10/24 09:08","price":1.8756},{"date":"1397/10/24 09:32","price":1.8733},{"date":"1397/10/24 10:08","price":1.8731},{"date":"1397/10/24 10:32","price":1.8712},{"date":"1397/10/24 11:08","price":1.8686},{"date":"1397/10/24 11:32","price":1.8697},{"date":"1397/10/24 12:08","price":1.8698},{"date":"1397/10/24 12:32","price":1.872},{"date":"1397/10/24 13:08","price":1.8827},{"date":"1397/10/24 13:32","price":1.8714},{"date":"1397/10/24 14:08","price":1.8651},{"date":"1397/10/24 14:32","price":1.8718},{"date":"1397/10/24 15:08","price":1.8721},{"date":"1397/10/24 15:32","price":1.8788},{"date":"1397/10/24 16:08","price":1.8818},{"date":"1397/10/24 16:32","price":1.8806},{"date":"1397/10/24 17:08","price":1.8785},{"date":"1397/10/24 17:32","price":1.8832},{"date":"1397/10/24 18:08","price":1.8891},{"date":"1397/10/24 18:32","price":1.8901},{"date":"1397/10/24 19:08","price":1.8998},{"date":"1397/10/24 19:32","price":1.8985},{"date":"1397/10/24 20:08","price":1.8851},{"date":"1397/10/24 21:08","price":1.8821},{"date":"1397/10/24 21:32","price":1.8767},{"date":"1397/10/24 22:08","price":1.8775},{"date":"1397/10/24 22:32","price":1.8725},{"date":"1397/10/24 23:08","price":1.8521},{"date":"1397/10/24 23:32","price":1.8557}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398