کمترین: 
58.99
بیشترین: 
60.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.09
زمان: 
10/24 23:32
قیمت نفت برنت امروز 24 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 24 دی 1397 , 59.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/24 03:08","price":60.9},{"date":"1397/10/24 03:32","price":60.83},{"date":"1397/10/24 04:08","price":60.77},{"date":"1397/10/24 04:32","price":60.73},{"date":"1397/10/24 05:08","price":60.53},{"date":"1397/10/24 05:32","price":60.41},{"date":"1397/10/24 06:08","price":60.23},{"date":"1397/10/24 06:32","price":60.17},{"date":"1397/10/24 07:08","price":59.86},{"date":"1397/10/24 07:32","price":59.95},{"date":"1397/10/24 08:08","price":59.86},{"date":"1397/10/24 08:32","price":59.88},{"date":"1397/10/24 09:08","price":59.93},{"date":"1397/10/24 09:32","price":59.8},{"date":"1397/10/24 10:08","price":59.83},{"date":"1397/10/24 10:32","price":59.66},{"date":"1397/10/24 11:08","price":59.65},{"date":"1397/10/24 11:32","price":59.7},{"date":"1397/10/24 12:08","price":59.77},{"date":"1397/10/24 12:32","price":59.81},{"date":"1397/10/24 13:08","price":60.12},{"date":"1397/10/24 13:32","price":59.53},{"date":"1397/10/24 14:08","price":59.38},{"date":"1397/10/24 14:32","price":59.61},{"date":"1397/10/24 15:08","price":59.63},{"date":"1397/10/24 15:32","price":59.85},{"date":"1397/10/24 16:08","price":60},{"date":"1397/10/24 16:32","price":59.98},{"date":"1397/10/24 17:08","price":59.74},{"date":"1397/10/24 17:32","price":59.8},{"date":"1397/10/24 18:08","price":59.97},{"date":"1397/10/24 18:32","price":60.05},{"date":"1397/10/24 19:08","price":60.36},{"date":"1397/10/24 19:32","price":60.38},{"date":"1397/10/24 20:08","price":59.97},{"date":"1397/10/24 21:08","price":59.94},{"date":"1397/10/24 21:32","price":59.92},{"date":"1397/10/24 22:08","price":59.86},{"date":"1397/10/24 22:32","price":59.81},{"date":"1397/10/24 23:08","price":58.99},{"date":"1397/10/24 23:32","price":59.09}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398