کمترین: 
50.47
بیشترین: 
51.95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
50.64
زمان: 
10/24 23:32
قیمت نفت سبک امروز 24 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 24 دی 1397 , 50.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/24 03:08","price":51.95},{"date":"1397/10/24 03:32","price":51.91},{"date":"1397/10/24 04:08","price":51.83},{"date":"1397/10/24 04:32","price":51.82},{"date":"1397/10/24 05:08","price":51.67},{"date":"1397/10/24 05:32","price":51.51},{"date":"1397/10/24 06:08","price":51.43},{"date":"1397/10/24 06:32","price":51.33},{"date":"1397/10/24 07:08","price":51.05},{"date":"1397/10/24 07:32","price":51.14},{"date":"1397/10/24 08:08","price":51.06},{"date":"1397/10/24 08:32","price":51.08},{"date":"1397/10/24 09:08","price":51.11},{"date":"1397/10/24 09:32","price":50.99},{"date":"1397/10/24 10:32","price":50.87},{"date":"1397/10/24 11:08","price":50.77},{"date":"1397/10/24 11:32","price":50.81},{"date":"1397/10/24 12:08","price":50.92},{"date":"1397/10/24 12:32","price":50.99},{"date":"1397/10/24 13:08","price":51.2},{"date":"1397/10/24 13:32","price":50.73},{"date":"1397/10/24 14:08","price":50.54},{"date":"1397/10/24 14:32","price":50.74},{"date":"1397/10/24 15:08","price":50.78},{"date":"1397/10/24 15:32","price":50.96},{"date":"1397/10/24 16:08","price":51.12},{"date":"1397/10/24 17:08","price":50.84},{"date":"1397/10/24 17:32","price":50.92},{"date":"1397/10/24 18:08","price":51.09},{"date":"1397/10/24 18:32","price":51.13},{"date":"1397/10/24 19:08","price":51.67},{"date":"1397/10/24 19:32","price":51.65},{"date":"1397/10/24 20:08","price":51.3},{"date":"1397/10/24 21:08","price":51.28},{"date":"1397/10/24 21:32","price":51.27},{"date":"1397/10/24 22:08","price":51.24},{"date":"1397/10/24 22:32","price":51.26},{"date":"1397/10/24 23:08","price":50.47},{"date":"1397/10/24 23:32","price":50.64}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398