کمترین: 
1.8832
بیشترین: 
1.8861
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8832
زمان: 
10/22 02:08
قیمت نفت کوره امروز 22 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 22 دی 1397 , 1.8832 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/22 00:08","price":1.8861},{"date":"1397/10/22 01:08","price":1.8858},{"date":"1397/10/22 01:32","price":1.8835},{"date":"1397/10/22 02:08","price":1.8832}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398