کمترین: 
51.63
بیشترین: 
51.77
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51.7
زمان: 
10/22 02:08
قیمت نفت سبک امروز 22 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 22 دی 1397 , 51.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/22 00:08","price":51.77},{"date":"1397/10/22 01:08","price":51.7},{"date":"1397/10/22 01:32","price":51.63},{"date":"1397/10/22 02:08","price":51.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398