کمترین: 
22.3
بیشترین: 
22.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.71
زمان: 
10/21 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 21 دی 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 21 دی 1397 , 22.71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/21 11:08","price":22.42},{"date":"1397/10/21 12:08","price":22.4},{"date":"1397/10/21 12:32","price":22.41},{"date":"1397/10/21 13:08","price":22.31},{"date":"1397/10/21 13:32","price":22.3},{"date":"1397/10/21 14:08","price":22.31},{"date":"1397/10/21 14:32","price":22.33},{"date":"1397/10/21 15:08","price":22.45},{"date":"1397/10/21 15:32","price":22.52},{"date":"1397/10/21 16:08","price":22.56},{"date":"1397/10/21 16:32","price":22.76},{"date":"1397/10/21 17:08","price":22.73},{"date":"1397/10/21 17:32","price":22.78},{"date":"1397/10/21 18:08","price":22.7},{"date":"1397/10/21 18:32","price":22.67},{"date":"1397/10/21 19:08","price":22.68},{"date":"1397/10/21 19:32","price":22.67},{"date":"1397/10/21 20:08","price":22.77},{"date":"1397/10/21 20:32","price":22.74},{"date":"1397/10/21 21:08","price":22.71}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398