کمترین: 
3696.7
بیشترین: 
3744
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3731.3
زمان: 
10/21 22:00
قیمت بیت کوین امروز 21 دی 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 21 دی 1397 , 3731.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/21 00:30","price":3726.2},{"date":"1397/10/21 01:00","price":3719.7},{"date":"1397/10/21 03:30","price":3712.9},{"date":"1397/10/21 04:00","price":3716.7},{"date":"1397/10/21 06:30","price":3722},{"date":"1397/10/21 07:00","price":3709.3},{"date":"1397/10/21 09:30","price":3696.7},{"date":"1397/10/21 10:00","price":3710.5},{"date":"1397/10/21 12:30","price":3734.2},{"date":"1397/10/21 13:00","price":3744},{"date":"1397/10/21 15:30","price":3726},{"date":"1397/10/21 16:00","price":3731.9},{"date":"1397/10/21 18:30","price":3720.8},{"date":"1397/10/21 19:00","price":3729.3},{"date":"1397/10/21 21:30","price":3729.8},{"date":"1397/10/21 22:00","price":3731.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398