کمترین: 
2.97
بیشترین: 
3.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.13
زمان: 
10/21 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 21 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 21 دی 1397 , 3.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/21 00:08","price":2.984},{"date":"1397/10/21 00:32","price":2.987},{"date":"1397/10/21 01:08","price":2.982},{"date":"1397/10/21 01:32","price":2.97},{"date":"1397/10/21 03:08","price":3.006},{"date":"1397/10/21 04:08","price":3.005},{"date":"1397/10/21 04:32","price":3.011},{"date":"1397/10/21 05:08","price":3.017},{"date":"1397/10/21 06:08","price":3.014},{"date":"1397/10/21 06:32","price":3.018},{"date":"1397/10/21 07:32","price":3.017},{"date":"1397/10/21 08:08","price":3.016},{"date":"1397/10/21 08:32","price":3.019},{"date":"1397/10/21 09:08","price":3.034},{"date":"1397/10/21 09:32","price":3.026},{"date":"1397/10/21 10:08","price":3.021},{"date":"1397/10/21 11:08","price":3.029},{"date":"1397/10/21 12:08","price":3.03},{"date":"1397/10/21 12:32","price":3.029},{"date":"1397/10/21 13:08","price":3.03},{"date":"1397/10/21 13:32","price":3.027},{"date":"1397/10/21 14:08","price":3.031},{"date":"1397/10/21 14:32","price":3.043},{"date":"1397/10/21 15:08","price":3.053},{"date":"1397/10/21 15:32","price":3.047},{"date":"1397/10/21 16:08","price":3.042},{"date":"1397/10/21 16:32","price":3.044},{"date":"1397/10/21 17:08","price":3.046},{"date":"1397/10/21 17:32","price":3.04},{"date":"1397/10/21 18:08","price":3.03},{"date":"1397/10/21 19:08","price":3.032},{"date":"1397/10/21 19:32","price":3.039},{"date":"1397/10/21 20:08","price":3.038},{"date":"1397/10/21 20:32","price":3.046},{"date":"1397/10/21 21:08","price":3.066},{"date":"1397/10/21 21:32","price":3.071},{"date":"1397/10/21 22:08","price":3.064},{"date":"1397/10/21 22:32","price":3.097},{"date":"1397/10/21 23:08","price":3.095},{"date":"1397/10/21 23:32","price":3.13}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398