کمترین: 
1.3965
بیشترین: 
1.4435
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4083
زمان: 
10/21 23:32
قیمت بنزین امروز 21 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 21 دی 1397 , 1.4083 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/21 00:08","price":1.431},{"date":"1397/10/21 00:32","price":1.4305},{"date":"1397/10/21 01:08","price":1.4235},{"date":"1397/10/21 01:32","price":1.421},{"date":"1397/10/21 03:08","price":1.4215},{"date":"1397/10/21 04:08","price":1.422},{"date":"1397/10/21 04:32","price":1.42},{"date":"1397/10/21 05:08","price":1.417},{"date":"1397/10/21 06:08","price":1.4215},{"date":"1397/10/21 06:32","price":1.4245},{"date":"1397/10/21 07:08","price":1.4271},{"date":"1397/10/21 07:32","price":1.4265},{"date":"1397/10/21 09:32","price":1.4275},{"date":"1397/10/21 10:08","price":1.4265},{"date":"1397/10/21 11:08","price":1.4289},{"date":"1397/10/21 12:08","price":1.4404},{"date":"1397/10/21 12:32","price":1.4401},{"date":"1397/10/21 13:08","price":1.4435},{"date":"1397/10/21 13:32","price":1.4395},{"date":"1397/10/21 14:08","price":1.4365},{"date":"1397/10/21 15:08","price":1.4335},{"date":"1397/10/21 15:32","price":1.4306},{"date":"1397/10/21 16:08","price":1.4295},{"date":"1397/10/21 16:32","price":1.4255},{"date":"1397/10/21 17:08","price":1.4201},{"date":"1397/10/21 17:32","price":1.4165},{"date":"1397/10/21 18:08","price":1.4125},{"date":"1397/10/21 18:32","price":1.3985},{"date":"1397/10/21 19:08","price":1.4152},{"date":"1397/10/21 19:32","price":1.4235},{"date":"1397/10/21 20:08","price":1.4098},{"date":"1397/10/21 20:32","price":1.4135},{"date":"1397/10/21 21:08","price":1.4115},{"date":"1397/10/21 21:32","price":1.4105},{"date":"1397/10/21 22:08","price":1.402},{"date":"1397/10/21 22:32","price":1.3982},{"date":"1397/10/21 23:08","price":1.3965},{"date":"1397/10/21 23:32","price":1.4083}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398