کمترین: 
563.63
بیشترین: 
578.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
566.63
زمان: 
10/21 23:32
قیمت گازوئیل امروز 21 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 21 دی 1397 , 566.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/21 00:08","price":573.75},{"date":"1397/10/21 00:32","price":574},{"date":"1397/10/21 01:08","price":572.5},{"date":"1397/10/21 01:32","price":571.38},{"date":"1397/10/21 05:08","price":569.75},{"date":"1397/10/21 06:08","price":570.75},{"date":"1397/10/21 06:32","price":571.75},{"date":"1397/10/21 07:08","price":572.25},{"date":"1397/10/21 07:32","price":571.5},{"date":"1397/10/21 09:08","price":571.75},{"date":"1397/10/21 09:32","price":572.75},{"date":"1397/10/21 10:08","price":572.63},{"date":"1397/10/21 11:08","price":572.88},{"date":"1397/10/21 12:08","price":575.63},{"date":"1397/10/21 12:32","price":576.88},{"date":"1397/10/21 13:08","price":578.13},{"date":"1397/10/21 13:32","price":577.38},{"date":"1397/10/21 14:08","price":576.13},{"date":"1397/10/21 14:32","price":576.63},{"date":"1397/10/21 15:08","price":575.88},{"date":"1397/10/21 15:32","price":574.88},{"date":"1397/10/21 16:08","price":575.38},{"date":"1397/10/21 16:32","price":575.13},{"date":"1397/10/21 17:08","price":571.88},{"date":"1397/10/21 18:08","price":569.88},{"date":"1397/10/21 18:32","price":565.13},{"date":"1397/10/21 19:08","price":568.88},{"date":"1397/10/21 19:32","price":571.88},{"date":"1397/10/21 20:08","price":567.25},{"date":"1397/10/21 20:32","price":569},{"date":"1397/10/21 21:08","price":568.13},{"date":"1397/10/21 21:32","price":567.63},{"date":"1397/10/21 22:08","price":565.13},{"date":"1397/10/21 22:32","price":563.63},{"date":"1397/10/21 23:08","price":564.63},{"date":"1397/10/21 23:32","price":566.63}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398