کمترین: 
1.8738
بیشترین: 
1.9194
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.886
زمان: 
10/21 23:32
قیمت نفت کوره امروز 21 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 21 دی 1397 , 1.886 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/21 00:08","price":1.9051},{"date":"1397/10/21 00:32","price":1.9045},{"date":"1397/10/21 01:08","price":1.9017},{"date":"1397/10/21 01:32","price":1.8975},{"date":"1397/10/21 03:08","price":1.8969},{"date":"1397/10/21 03:32","price":1.8981},{"date":"1397/10/21 04:08","price":1.8983},{"date":"1397/10/21 04:32","price":1.8965},{"date":"1397/10/21 05:08","price":1.893},{"date":"1397/10/21 06:08","price":1.8975},{"date":"1397/10/21 06:32","price":1.9002},{"date":"1397/10/21 07:08","price":1.902},{"date":"1397/10/21 07:32","price":1.8994},{"date":"1397/10/21 08:32","price":1.8998},{"date":"1397/10/21 09:08","price":1.9},{"date":"1397/10/21 09:32","price":1.9031},{"date":"1397/10/21 10:08","price":1.9026},{"date":"1397/10/21 11:08","price":1.9038},{"date":"1397/10/21 12:08","price":1.9149},{"date":"1397/10/21 12:32","price":1.9158},{"date":"1397/10/21 13:08","price":1.9194},{"date":"1397/10/21 13:32","price":1.9166},{"date":"1397/10/21 14:08","price":1.9135},{"date":"1397/10/21 14:32","price":1.9139},{"date":"1397/10/21 15:08","price":1.9102},{"date":"1397/10/21 15:32","price":1.9083},{"date":"1397/10/21 16:08","price":1.9101},{"date":"1397/10/21 16:32","price":1.9095},{"date":"1397/10/21 17:08","price":1.8994},{"date":"1397/10/21 17:32","price":1.898},{"date":"1397/10/21 18:08","price":1.8933},{"date":"1397/10/21 18:32","price":1.8823},{"date":"1397/10/21 19:08","price":1.8901},{"date":"1397/10/21 19:32","price":1.9021},{"date":"1397/10/21 20:08","price":1.8843},{"date":"1397/10/21 20:32","price":1.894},{"date":"1397/10/21 21:08","price":1.8916},{"date":"1397/10/21 21:32","price":1.8888},{"date":"1397/10/21 22:08","price":1.8807},{"date":"1397/10/21 22:32","price":1.8738},{"date":"1397/10/21 23:08","price":1.8786},{"date":"1397/10/21 23:32","price":1.886}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398