کمترین: 
60.19
بیشترین: 
62.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.66
زمان: 
10/21 23:32
قیمت نفت برنت امروز 21 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 21 دی 1397 , 60.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/21 00:08","price":61.62},{"date":"1397/10/21 01:08","price":61.45},{"date":"1397/10/21 01:32","price":61.23},{"date":"1397/10/21 02:08","price":61.22},{"date":"1397/10/21 02:32","price":61.16},{"date":"1397/10/21 03:08","price":61.18},{"date":"1397/10/21 05:08","price":61.1},{"date":"1397/10/21 06:08","price":61.27},{"date":"1397/10/21 06:32","price":61.41},{"date":"1397/10/21 07:08","price":61.52},{"date":"1397/10/21 07:32","price":61.49},{"date":"1397/10/21 08:08","price":61.52},{"date":"1397/10/21 08:32","price":61.51},{"date":"1397/10/21 09:08","price":61.52},{"date":"1397/10/21 09:32","price":61.62},{"date":"1397/10/21 10:08","price":61.58},{"date":"1397/10/21 11:08","price":61.65},{"date":"1397/10/21 12:08","price":62.16},{"date":"1397/10/21 12:32","price":62.11},{"date":"1397/10/21 13:08","price":62.33},{"date":"1397/10/21 13:32","price":62.19},{"date":"1397/10/21 14:08","price":62.01},{"date":"1397/10/21 14:32","price":62.05},{"date":"1397/10/21 15:08","price":61.88},{"date":"1397/10/21 15:32","price":61.84},{"date":"1397/10/21 16:08","price":61.82},{"date":"1397/10/21 16:32","price":61.67},{"date":"1397/10/21 17:08","price":61.33},{"date":"1397/10/21 17:32","price":61.2},{"date":"1397/10/21 18:08","price":60.86},{"date":"1397/10/21 18:32","price":60.19},{"date":"1397/10/21 19:08","price":60.72},{"date":"1397/10/21 19:32","price":61.16},{"date":"1397/10/21 20:08","price":60.53},{"date":"1397/10/21 20:32","price":60.7},{"date":"1397/10/21 21:08","price":60.66},{"date":"1397/10/21 21:32","price":60.62},{"date":"1397/10/21 22:08","price":60.36},{"date":"1397/10/21 22:32","price":60.27},{"date":"1397/10/21 23:08","price":60.38},{"date":"1397/10/21 23:32","price":60.66}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398