کمترین: 
51.27
بیشترین: 
53.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51.74
زمان: 
10/21 23:32
قیمت نفت سبک امروز 21 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 21 دی 1397 , 51.74 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/21 00:08","price":52.62},{"date":"1397/10/21 01:08","price":52.48},{"date":"1397/10/21 01:32","price":52.3},{"date":"1397/10/21 03:32","price":52.28},{"date":"1397/10/21 04:08","price":52.34},{"date":"1397/10/21 04:32","price":52.27},{"date":"1397/10/21 05:08","price":52.19},{"date":"1397/10/21 06:08","price":52.28},{"date":"1397/10/21 06:32","price":52.43},{"date":"1397/10/21 07:08","price":52.5},{"date":"1397/10/21 07:32","price":52.48},{"date":"1397/10/21 08:08","price":52.5},{"date":"1397/10/21 08:32","price":52.48},{"date":"1397/10/21 09:08","price":52.5},{"date":"1397/10/21 09:32","price":52.59},{"date":"1397/10/21 11:08","price":52.65},{"date":"1397/10/21 12:08","price":53.05},{"date":"1397/10/21 13:08","price":53.2},{"date":"1397/10/21 13:32","price":53.12},{"date":"1397/10/21 14:08","price":53.01},{"date":"1397/10/21 14:32","price":53.02},{"date":"1397/10/21 15:08","price":52.92},{"date":"1397/10/21 15:32","price":52.86},{"date":"1397/10/21 16:08","price":52.83},{"date":"1397/10/21 16:32","price":52.73},{"date":"1397/10/21 17:08","price":52.36},{"date":"1397/10/21 17:32","price":52.26},{"date":"1397/10/21 18:08","price":52.04},{"date":"1397/10/21 18:32","price":51.27},{"date":"1397/10/21 19:08","price":51.78},{"date":"1397/10/21 19:32","price":52.12},{"date":"1397/10/21 20:08","price":51.61},{"date":"1397/10/21 20:32","price":51.74},{"date":"1397/10/21 21:08","price":51.72},{"date":"1397/10/21 21:32","price":51.7},{"date":"1397/10/21 22:08","price":51.49},{"date":"1397/10/21 22:32","price":51.42},{"date":"1397/10/21 23:08","price":51.48},{"date":"1397/10/21 23:32","price":51.74}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398