کمترین: 
2.971
بیشترین: 
3.069
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.971
زمان: 
10/20 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 20 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 20 دی 1397 , 2.971 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/20 00:08","price":2.994},{"date":"1397/10/20 01:08","price":3.002},{"date":"1397/10/20 02:08","price":2.99},{"date":"1397/10/20 03:08","price":2.995},{"date":"1397/10/20 05:08","price":2.994},{"date":"1397/10/20 05:32","price":2.988},{"date":"1397/10/20 06:08","price":2.989},{"date":"1397/10/20 07:08","price":2.997},{"date":"1397/10/20 08:08","price":3.008},{"date":"1397/10/20 08:32","price":3.005},{"date":"1397/10/20 09:08","price":2.992},{"date":"1397/10/20 09:32","price":2.987},{"date":"1397/10/20 10:08","price":2.982},{"date":"1397/10/20 11:08","price":3.002},{"date":"1397/10/20 12:08","price":3.014},{"date":"1397/10/20 13:08","price":3.01},{"date":"1397/10/20 13:32","price":3.013},{"date":"1397/10/20 14:08","price":3.005},{"date":"1397/10/20 15:08","price":3.017},{"date":"1397/10/20 15:32","price":3.035},{"date":"1397/10/20 16:08","price":3.041},{"date":"1397/10/20 16:32","price":3.039},{"date":"1397/10/20 17:08","price":3.069},{"date":"1397/10/20 18:08","price":3.046},{"date":"1397/10/20 18:32","price":3.018},{"date":"1397/10/20 19:08","price":3.027},{"date":"1397/10/20 19:32","price":3.007},{"date":"1397/10/20 20:08","price":3.013},{"date":"1397/10/20 20:32","price":3.01},{"date":"1397/10/20 21:32","price":3},{"date":"1397/10/20 22:08","price":3.012},{"date":"1397/10/20 22:32","price":3.001},{"date":"1397/10/20 23:08","price":2.979},{"date":"1397/10/20 23:32","price":2.971}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398