کمترین: 
1.4105
بیشترین: 
1.434
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.434
زمان: 
10/20 23:32
قیمت بنزین امروز 20 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 20 دی 1397 , 1.434 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/20 00:08","price":1.4308},{"date":"1397/10/20 01:08","price":1.4255},{"date":"1397/10/20 02:08","price":1.426},{"date":"1397/10/20 03:08","price":1.4255},{"date":"1397/10/20 04:08","price":1.4235},{"date":"1397/10/20 05:08","price":1.4158},{"date":"1397/10/20 05:32","price":1.419},{"date":"1397/10/20 06:08","price":1.4175},{"date":"1397/10/20 07:08","price":1.4185},{"date":"1397/10/20 08:32","price":1.4205},{"date":"1397/10/20 09:08","price":1.4195},{"date":"1397/10/20 09:32","price":1.4175},{"date":"1397/10/20 10:08","price":1.4154},{"date":"1397/10/20 11:08","price":1.4145},{"date":"1397/10/20 12:08","price":1.4105},{"date":"1397/10/20 13:08","price":1.4116},{"date":"1397/10/20 13:32","price":1.4155},{"date":"1397/10/20 14:08","price":1.428},{"date":"1397/10/20 14:32","price":1.4229},{"date":"1397/10/20 15:08","price":1.4219},{"date":"1397/10/20 15:32","price":1.4223},{"date":"1397/10/20 16:08","price":1.4285},{"date":"1397/10/20 16:32","price":1.4272},{"date":"1397/10/20 17:08","price":1.427},{"date":"1397/10/20 18:08","price":1.4182},{"date":"1397/10/20 18:32","price":1.4125},{"date":"1397/10/20 19:08","price":1.42},{"date":"1397/10/20 19:32","price":1.4265},{"date":"1397/10/20 20:08","price":1.4315},{"date":"1397/10/20 20:32","price":1.4295},{"date":"1397/10/20 21:08","price":1.4285},{"date":"1397/10/20 21:32","price":1.4282},{"date":"1397/10/20 22:08","price":1.4223},{"date":"1397/10/20 22:32","price":1.4267},{"date":"1397/10/20 23:08","price":1.4251},{"date":"1397/10/20 23:32","price":1.434}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398