کمترین: 
561.13
بیشترین: 
574.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
574.25
زمان: 
10/20 23:32
قیمت گازوئیل امروز 20 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 20 دی 1397 , 574.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/20 00:08","price":568.88},{"date":"1397/10/20 01:08","price":567.38},{"date":"1397/10/20 02:08","price":567.63},{"date":"1397/10/20 05:08","price":564.13},{"date":"1397/10/20 05:32","price":564.75},{"date":"1397/10/20 06:08","price":564.13},{"date":"1397/10/20 07:08","price":564.88},{"date":"1397/10/20 08:08","price":564.75},{"date":"1397/10/20 08:32","price":565.25},{"date":"1397/10/20 09:08","price":565},{"date":"1397/10/20 09:32","price":564.75},{"date":"1397/10/20 10:08","price":564.38},{"date":"1397/10/20 11:08","price":563.88},{"date":"1397/10/20 12:08","price":561.25},{"date":"1397/10/20 13:08","price":561.13},{"date":"1397/10/20 13:32","price":562.88},{"date":"1397/10/20 14:08","price":566.63},{"date":"1397/10/20 14:32","price":566.38},{"date":"1397/10/20 16:08","price":567.88},{"date":"1397/10/20 16:32","price":567.5},{"date":"1397/10/20 17:08","price":568.13},{"date":"1397/10/20 18:08","price":567.13},{"date":"1397/10/20 18:32","price":565.88},{"date":"1397/10/20 19:08","price":567.13},{"date":"1397/10/20 19:32","price":569.13},{"date":"1397/10/20 20:08","price":570.63},{"date":"1397/10/20 20:32","price":570.13},{"date":"1397/10/20 21:08","price":570.25},{"date":"1397/10/20 21:32","price":570.88},{"date":"1397/10/20 22:08","price":569.63},{"date":"1397/10/20 22:32","price":571.25},{"date":"1397/10/20 23:08","price":572.88},{"date":"1397/10/20 23:32","price":574.25}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398