کمترین: 
1.8626
بیشترین: 
1.9065
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9065
زمان: 
10/20 23:32
قیمت نفت کوره امروز 20 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 20 دی 1397 , 1.9065 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/20 00:08","price":1.8859},{"date":"1397/10/20 01:08","price":1.8803},{"date":"1397/10/20 02:08","price":1.8805},{"date":"1397/10/20 03:08","price":1.8814},{"date":"1397/10/20 04:08","price":1.8783},{"date":"1397/10/20 05:08","price":1.8704},{"date":"1397/10/20 05:32","price":1.8734},{"date":"1397/10/20 06:08","price":1.8711},{"date":"1397/10/20 07:08","price":1.8731},{"date":"1397/10/20 08:08","price":1.8732},{"date":"1397/10/20 08:32","price":1.8742},{"date":"1397/10/20 09:08","price":1.8736},{"date":"1397/10/20 09:32","price":1.8728},{"date":"1397/10/20 10:08","price":1.8712},{"date":"1397/10/20 11:08","price":1.8693},{"date":"1397/10/20 12:08","price":1.8637},{"date":"1397/10/20 13:08","price":1.8626},{"date":"1397/10/20 13:32","price":1.869},{"date":"1397/10/20 14:08","price":1.8813},{"date":"1397/10/20 14:32","price":1.8759},{"date":"1397/10/20 15:08","price":1.8779},{"date":"1397/10/20 15:32","price":1.8774},{"date":"1397/10/20 16:08","price":1.8822},{"date":"1397/10/20 16:32","price":1.8818},{"date":"1397/10/20 17:08","price":1.8832},{"date":"1397/10/20 18:08","price":1.8797},{"date":"1397/10/20 18:32","price":1.8763},{"date":"1397/10/20 19:08","price":1.8807},{"date":"1397/10/20 19:32","price":1.8865},{"date":"1397/10/20 20:08","price":1.8905},{"date":"1397/10/20 20:32","price":1.8893},{"date":"1397/10/20 21:08","price":1.8902},{"date":"1397/10/20 21:32","price":1.8932},{"date":"1397/10/20 22:08","price":1.8904},{"date":"1397/10/20 22:32","price":1.8962},{"date":"1397/10/20 23:08","price":1.9017},{"date":"1397/10/20 23:32","price":1.9065}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398