کمترین: 
60.53
بیشترین: 
61.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.69
زمان: 
10/20 23:32
قیمت نفت برنت امروز 20 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 20 دی 1397 , 61.69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/20 00:08","price":61.52},{"date":"1397/10/20 01:08","price":61.3},{"date":"1397/10/20 02:08","price":61.28},{"date":"1397/10/20 02:32","price":61.3},{"date":"1397/10/20 03:08","price":61.36},{"date":"1397/10/20 05:08","price":60.8},{"date":"1397/10/20 05:32","price":60.89},{"date":"1397/10/20 06:08","price":60.82},{"date":"1397/10/20 07:08","price":60.88},{"date":"1397/10/20 08:32","price":60.96},{"date":"1397/10/20 09:08","price":60.93},{"date":"1397/10/20 09:32","price":60.86},{"date":"1397/10/20 10:08","price":60.84},{"date":"1397/10/20 11:08","price":60.81},{"date":"1397/10/20 12:08","price":60.62},{"date":"1397/10/20 13:08","price":60.53},{"date":"1397/10/20 13:32","price":60.72},{"date":"1397/10/20 14:08","price":61.23},{"date":"1397/10/20 14:32","price":61.04},{"date":"1397/10/20 15:08","price":60.97},{"date":"1397/10/20 15:32","price":60.95},{"date":"1397/10/20 16:08","price":61.24},{"date":"1397/10/20 16:32","price":61.2},{"date":"1397/10/20 17:08","price":61.23},{"date":"1397/10/20 18:08","price":60.95},{"date":"1397/10/20 18:32","price":60.84},{"date":"1397/10/20 19:08","price":61.06},{"date":"1397/10/20 19:32","price":61.28},{"date":"1397/10/20 20:08","price":61.49},{"date":"1397/10/20 20:32","price":61.38},{"date":"1397/10/20 21:08","price":61.39},{"date":"1397/10/20 21:32","price":61.45},{"date":"1397/10/20 22:08","price":61.29},{"date":"1397/10/20 22:32","price":61.45},{"date":"1397/10/20 23:08","price":61.44},{"date":"1397/10/20 23:32","price":61.69}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398