کمترین: 
51.55
بیشترین: 
52.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
52.63
زمان: 
10/20 23:32
قیمت نفت سبک امروز 20 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 20 دی 1397 , 52.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/20 00:08","price":52.38},{"date":"1397/10/20 01:08","price":52.19},{"date":"1397/10/20 02:08","price":52.17},{"date":"1397/10/20 03:08","price":52.16},{"date":"1397/10/20 04:08","price":51.95},{"date":"1397/10/20 05:08","price":51.77},{"date":"1397/10/20 05:32","price":51.8},{"date":"1397/10/20 06:08","price":51.73},{"date":"1397/10/20 07:08","price":51.83},{"date":"1397/10/20 08:08","price":51.82},{"date":"1397/10/20 08:32","price":51.86},{"date":"1397/10/20 09:08","price":51.8},{"date":"1397/10/20 09:32","price":51.77},{"date":"1397/10/20 10:08","price":51.75},{"date":"1397/10/20 11:08","price":51.77},{"date":"1397/10/20 12:08","price":51.63},{"date":"1397/10/20 13:08","price":51.55},{"date":"1397/10/20 13:32","price":51.7},{"date":"1397/10/20 14:08","price":52.12},{"date":"1397/10/20 14:32","price":51.99},{"date":"1397/10/20 15:08","price":51.96},{"date":"1397/10/20 15:32","price":51.94},{"date":"1397/10/20 16:08","price":52.06},{"date":"1397/10/20 16:32","price":52.05},{"date":"1397/10/20 18:08","price":51.71},{"date":"1397/10/20 18:32","price":51.59},{"date":"1397/10/20 19:08","price":51.89},{"date":"1397/10/20 19:32","price":52.14},{"date":"1397/10/20 20:08","price":52.36},{"date":"1397/10/20 20:32","price":52.27},{"date":"1397/10/20 21:08","price":52.3},{"date":"1397/10/20 21:32","price":52.31},{"date":"1397/10/20 22:08","price":52.23},{"date":"1397/10/20 22:32","price":52.34},{"date":"1397/10/20 23:08","price":52.36},{"date":"1397/10/20 23:32","price":52.63}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398