کمترین: 
22.04
بیشترین: 
23.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.04
زمان: 
10/19 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 19 دی 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 19 دی 1397 , 22.04 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/19 11:08","price":23.23},{"date":"1397/10/19 11:32","price":23.18},{"date":"1397/10/19 12:08","price":22.97},{"date":"1397/10/19 12:32","price":23.05},{"date":"1397/10/19 13:08","price":22.92},{"date":"1397/10/19 13:32","price":22.94},{"date":"1397/10/19 14:08","price":22.68},{"date":"1397/10/19 15:08","price":22.75},{"date":"1397/10/19 15:32","price":22.64},{"date":"1397/10/19 16:08","price":22.3},{"date":"1397/10/19 16:32","price":22.39},{"date":"1397/10/19 17:08","price":22.45},{"date":"1397/10/19 18:08","price":22.55},{"date":"1397/10/19 18:32","price":22.37},{"date":"1397/10/19 19:08","price":22.33},{"date":"1397/10/19 19:32","price":22.26},{"date":"1397/10/19 20:08","price":22.21},{"date":"1397/10/19 21:08","price":22.04}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398