کمترین: 
2.942
بیشترین: 
3.012
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.993
زمان: 
10/19 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 19 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 19 دی 1397 , 2.993 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/19 00:08","price":2.983},{"date":"1397/10/19 00:32","price":2.982},{"date":"1397/10/19 01:08","price":2.994},{"date":"1397/10/19 01:32","price":2.999},{"date":"1397/10/19 02:08","price":3.002},{"date":"1397/10/19 03:08","price":2.994},{"date":"1397/10/19 04:08","price":2.987},{"date":"1397/10/19 04:32","price":2.992},{"date":"1397/10/19 05:08","price":2.997},{"date":"1397/10/19 05:32","price":3.002},{"date":"1397/10/19 06:08","price":3.003},{"date":"1397/10/19 07:08","price":2.999},{"date":"1397/10/19 07:32","price":3.007},{"date":"1397/10/19 08:32","price":3.008},{"date":"1397/10/19 09:08","price":2.983},{"date":"1397/10/19 09:32","price":2.995},{"date":"1397/10/19 10:08","price":2.993},{"date":"1397/10/19 10:32","price":2.994},{"date":"1397/10/19 11:08","price":3.008},{"date":"1397/10/19 11:32","price":2.998},{"date":"1397/10/19 12:08","price":3.008},{"date":"1397/10/19 12:32","price":3.006},{"date":"1397/10/19 13:08","price":3.012},{"date":"1397/10/19 13:32","price":3.005},{"date":"1397/10/19 14:08","price":3.001},{"date":"1397/10/19 15:08","price":2.998},{"date":"1397/10/19 16:08","price":3.006},{"date":"1397/10/19 16:32","price":2.995},{"date":"1397/10/19 17:08","price":2.978},{"date":"1397/10/19 18:08","price":2.966},{"date":"1397/10/19 18:32","price":2.958},{"date":"1397/10/19 19:08","price":2.962},{"date":"1397/10/19 19:32","price":2.942},{"date":"1397/10/19 20:08","price":2.978},{"date":"1397/10/19 21:08","price":2.998},{"date":"1397/10/19 21:32","price":2.982},{"date":"1397/10/19 22:08","price":2.991},{"date":"1397/10/19 22:32","price":2.973},{"date":"1397/10/19 23:08","price":2.97},{"date":"1397/10/19 23:32","price":2.993}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398