کمترین: 
1.362
بیشترین: 
1.4256
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.425
زمان: 
10/19 23:32
قیمت بنزین امروز 19 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 19 دی 1397 , 1.425 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/19 00:08","price":1.3624},{"date":"1397/10/19 00:32","price":1.3625},{"date":"1397/10/19 01:08","price":1.362},{"date":"1397/10/19 01:32","price":1.3638},{"date":"1397/10/19 02:08","price":1.3635},{"date":"1397/10/19 03:08","price":1.366},{"date":"1397/10/19 03:32","price":1.3645},{"date":"1397/10/19 04:08","price":1.3755},{"date":"1397/10/19 04:32","price":1.3775},{"date":"1397/10/19 05:32","price":1.3815},{"date":"1397/10/19 06:08","price":1.3825},{"date":"1397/10/19 06:32","price":1.3805},{"date":"1397/10/19 07:08","price":1.3825},{"date":"1397/10/19 08:08","price":1.3855},{"date":"1397/10/19 08:32","price":1.3825},{"date":"1397/10/19 09:08","price":1.3845},{"date":"1397/10/19 09:32","price":1.3835},{"date":"1397/10/19 10:08","price":1.3795},{"date":"1397/10/19 10:32","price":1.3785},{"date":"1397/10/19 11:08","price":1.38},{"date":"1397/10/19 11:32","price":1.3813},{"date":"1397/10/19 12:08","price":1.3725},{"date":"1397/10/19 12:32","price":1.3775},{"date":"1397/10/19 13:08","price":1.3796},{"date":"1397/10/19 13:32","price":1.3935},{"date":"1397/10/19 14:08","price":1.3905},{"date":"1397/10/19 15:08","price":1.391},{"date":"1397/10/19 15:32","price":1.3975},{"date":"1397/10/19 16:08","price":1.3925},{"date":"1397/10/19 17:08","price":1.4011},{"date":"1397/10/19 18:08","price":1.4046},{"date":"1397/10/19 18:32","price":1.4025},{"date":"1397/10/19 19:08","price":1.4105},{"date":"1397/10/19 19:32","price":1.3925},{"date":"1397/10/19 20:08","price":1.402},{"date":"1397/10/19 21:08","price":1.4207},{"date":"1397/10/19 21:32","price":1.4203},{"date":"1397/10/19 22:08","price":1.4256},{"date":"1397/10/19 22:32","price":1.4245},{"date":"1397/10/19 23:08","price":1.4248},{"date":"1397/10/19 23:32","price":1.425}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398