کمترین: 
548.5
بیشترین: 
567.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
567.5
زمان: 
10/19 23:32
قیمت گازوئیل امروز 19 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 19 دی 1397 , 567.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/19 00:08","price":549.13},{"date":"1397/10/19 00:32","price":549.38},{"date":"1397/10/19 01:08","price":549.5},{"date":"1397/10/19 01:32","price":548.5},{"date":"1397/10/19 05:08","price":552},{"date":"1397/10/19 05:32","price":553},{"date":"1397/10/19 06:08","price":553.88},{"date":"1397/10/19 06:32","price":553.75},{"date":"1397/10/19 07:08","price":554.13},{"date":"1397/10/19 07:32","price":554.75},{"date":"1397/10/19 08:08","price":555.5},{"date":"1397/10/19 08:32","price":554.75},{"date":"1397/10/19 09:08","price":555.38},{"date":"1397/10/19 09:32","price":555.5},{"date":"1397/10/19 10:08","price":553.38},{"date":"1397/10/19 10:32","price":553.25},{"date":"1397/10/19 11:08","price":553.88},{"date":"1397/10/19 11:32","price":553.38},{"date":"1397/10/19 12:08","price":550.13},{"date":"1397/10/19 12:32","price":551.38},{"date":"1397/10/19 13:08","price":552.13},{"date":"1397/10/19 13:32","price":556.63},{"date":"1397/10/19 14:08","price":556.13},{"date":"1397/10/19 15:08","price":554.88},{"date":"1397/10/19 15:32","price":557.13},{"date":"1397/10/19 16:08","price":555.63},{"date":"1397/10/19 16:32","price":554.63},{"date":"1397/10/19 17:08","price":558.63},{"date":"1397/10/19 18:08","price":559.38},{"date":"1397/10/19 18:32","price":558.88},{"date":"1397/10/19 19:08","price":559.75},{"date":"1397/10/19 19:32","price":556.13},{"date":"1397/10/19 20:08","price":558.88},{"date":"1397/10/19 21:08","price":564.75},{"date":"1397/10/19 21:32","price":564.63},{"date":"1397/10/19 22:08","price":566.25},{"date":"1397/10/19 22:32","price":567.13},{"date":"1397/10/19 23:08","price":567.25},{"date":"1397/10/19 23:32","price":567.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398