کمترین: 
1.8195
بیشترین: 
1.8814
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8805
زمان: 
10/19 23:32
قیمت نفت کوره امروز 19 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 19 دی 1397 , 1.8805 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/19 00:08","price":1.8236},{"date":"1397/10/19 00:32","price":1.8238},{"date":"1397/10/19 01:08","price":1.8235},{"date":"1397/10/19 01:32","price":1.8195},{"date":"1397/10/19 02:08","price":1.8201},{"date":"1397/10/19 03:08","price":1.822},{"date":"1397/10/19 04:08","price":1.8289},{"date":"1397/10/19 04:32","price":1.8323},{"date":"1397/10/19 05:08","price":1.8326},{"date":"1397/10/19 05:32","price":1.8357},{"date":"1397/10/19 06:08","price":1.8369},{"date":"1397/10/19 06:32","price":1.8362},{"date":"1397/10/19 07:08","price":1.8371},{"date":"1397/10/19 07:32","price":1.8381},{"date":"1397/10/19 08:08","price":1.8406},{"date":"1397/10/19 08:32","price":1.8382},{"date":"1397/10/19 09:08","price":1.8398},{"date":"1397/10/19 09:32","price":1.8401},{"date":"1397/10/19 10:08","price":1.835},{"date":"1397/10/19 10:32","price":1.8329},{"date":"1397/10/19 11:08","price":1.8352},{"date":"1397/10/19 11:32","price":1.8353},{"date":"1397/10/19 12:08","price":1.8265},{"date":"1397/10/19 12:32","price":1.8296},{"date":"1397/10/19 13:08","price":1.8303},{"date":"1397/10/19 13:32","price":1.8443},{"date":"1397/10/19 14:08","price":1.8424},{"date":"1397/10/19 15:08","price":1.84},{"date":"1397/10/19 15:32","price":1.8456},{"date":"1397/10/19 16:08","price":1.8411},{"date":"1397/10/19 16:32","price":1.8394},{"date":"1397/10/19 17:08","price":1.851},{"date":"1397/10/19 18:08","price":1.8571},{"date":"1397/10/19 18:32","price":1.8541},{"date":"1397/10/19 19:08","price":1.8555},{"date":"1397/10/19 19:32","price":1.8482},{"date":"1397/10/19 20:08","price":1.854},{"date":"1397/10/19 21:08","price":1.8713},{"date":"1397/10/19 21:32","price":1.8726},{"date":"1397/10/19 22:08","price":1.8757},{"date":"1397/10/19 22:32","price":1.8814},{"date":"1397/10/19 23:08","price":1.8808},{"date":"1397/10/19 23:32","price":1.8805}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398