کمترین: 
58.61
بیشترین: 
61.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.31
زمان: 
10/19 23:32
قیمت نفت برنت امروز 19 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 19 دی 1397 , 61.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/19 00:08","price":58.66},{"date":"1397/10/19 01:08","price":58.65},{"date":"1397/10/19 01:32","price":58.67},{"date":"1397/10/19 02:08","price":58.61},{"date":"1397/10/19 05:08","price":59.14},{"date":"1397/10/19 05:32","price":59.31},{"date":"1397/10/19 06:08","price":59.36},{"date":"1397/10/19 06:32","price":59.31},{"date":"1397/10/19 07:08","price":59.4},{"date":"1397/10/19 07:32","price":59.42},{"date":"1397/10/19 08:08","price":59.55},{"date":"1397/10/19 08:32","price":59.43},{"date":"1397/10/19 09:08","price":59.54},{"date":"1397/10/19 09:32","price":59.53},{"date":"1397/10/19 10:08","price":59.34},{"date":"1397/10/19 10:32","price":59.33},{"date":"1397/10/19 11:08","price":59.41},{"date":"1397/10/19 11:32","price":59.42},{"date":"1397/10/19 12:08","price":59.12},{"date":"1397/10/19 12:32","price":59.2},{"date":"1397/10/19 13:08","price":59.27},{"date":"1397/10/19 13:32","price":59.84},{"date":"1397/10/19 14:08","price":59.77},{"date":"1397/10/19 15:08","price":59.74},{"date":"1397/10/19 15:32","price":60.03},{"date":"1397/10/19 16:08","price":59.81},{"date":"1397/10/19 16:32","price":59.69},{"date":"1397/10/19 17:08","price":60.08},{"date":"1397/10/19 18:08","price":60.24},{"date":"1397/10/19 18:32","price":60.25},{"date":"1397/10/19 19:08","price":60.45},{"date":"1397/10/19 19:32","price":59.89},{"date":"1397/10/19 20:08","price":60.23},{"date":"1397/10/19 21:08","price":61.05},{"date":"1397/10/19 21:32","price":61.01},{"date":"1397/10/19 22:08","price":61.26},{"date":"1397/10/19 22:32","price":61.34},{"date":"1397/10/19 23:08","price":61.3},{"date":"1397/10/19 23:32","price":61.31}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398