کمترین: 
49.67
بیشترین: 
52.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
52.23
زمان: 
10/19 22:32
قیمت نفت سبک امروز 19 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 19 دی 1397 , 52.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/19 00:08","price":49.67},{"date":"1397/10/19 00:32","price":49.7},{"date":"1397/10/19 01:08","price":49.73},{"date":"1397/10/19 01:32","price":49.8},{"date":"1397/10/19 03:08","price":49.86},{"date":"1397/10/19 03:32","price":49.83},{"date":"1397/10/19 04:08","price":50.2},{"date":"1397/10/19 04:32","price":50.35},{"date":"1397/10/19 05:08","price":50.3},{"date":"1397/10/19 05:32","price":50.44},{"date":"1397/10/19 06:08","price":50.48},{"date":"1397/10/19 06:32","price":50.43},{"date":"1397/10/19 07:08","price":50.48},{"date":"1397/10/19 07:32","price":50.5},{"date":"1397/10/19 08:08","price":50.62},{"date":"1397/10/19 08:32","price":50.5},{"date":"1397/10/19 09:08","price":50.59},{"date":"1397/10/19 09:32","price":50.56},{"date":"1397/10/19 10:08","price":50.37},{"date":"1397/10/19 11:08","price":50.41},{"date":"1397/10/19 11:32","price":50.42},{"date":"1397/10/19 12:08","price":50.21},{"date":"1397/10/19 12:32","price":50.28},{"date":"1397/10/19 13:08","price":50.34},{"date":"1397/10/19 13:32","price":50.9},{"date":"1397/10/19 14:08","price":50.87},{"date":"1397/10/19 15:08","price":50.74},{"date":"1397/10/19 15:32","price":50.98},{"date":"1397/10/19 16:08","price":50.84},{"date":"1397/10/19 16:32","price":50.79},{"date":"1397/10/19 17:08","price":51.14},{"date":"1397/10/19 18:08","price":51.23},{"date":"1397/10/19 18:32","price":51.27},{"date":"1397/10/19 19:08","price":51.47},{"date":"1397/10/19 19:32","price":50.83},{"date":"1397/10/19 20:08","price":51.34},{"date":"1397/10/19 21:08","price":52.02},{"date":"1397/10/19 21:32","price":51.91},{"date":"1397/10/19 22:08","price":52.19},{"date":"1397/10/19 22:32","price":52.23}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398