کمترین: 
22.41
بیشترین: 
23.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.84
زمان: 
10/18 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 18 دی 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 18 دی 1397 , 22.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/18 11:08","price":22.41},{"date":"1397/10/18 11:32","price":22.69},{"date":"1397/10/18 12:08","price":22.7},{"date":"1397/10/18 12:32","price":22.81},{"date":"1397/10/18 13:08","price":22.74},{"date":"1397/10/18 13:32","price":22.7},{"date":"1397/10/18 14:08","price":22.64},{"date":"1397/10/18 14:32","price":22.61},{"date":"1397/10/18 15:08","price":22.67},{"date":"1397/10/18 15:32","price":22.6},{"date":"1397/10/18 16:08","price":22.7},{"date":"1397/10/18 17:08","price":22.71},{"date":"1397/10/18 17:32","price":22.67},{"date":"1397/10/18 18:08","price":23.01},{"date":"1397/10/18 18:32","price":22.97},{"date":"1397/10/18 20:08","price":22.91},{"date":"1397/10/18 20:32","price":22.85},{"date":"1397/10/18 21:08","price":22.84}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398