کمترین: 
2.941
بیشترین: 
3.031
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.979
زمان: 
10/18 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 18 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 18 دی 1397 , 2.979 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/18 00:08","price":2.948},{"date":"1397/10/18 00:32","price":2.941},{"date":"1397/10/18 01:08","price":2.942},{"date":"1397/10/18 01:32","price":2.956},{"date":"1397/10/18 02:08","price":2.957},{"date":"1397/10/18 03:08","price":2.954},{"date":"1397/10/18 03:32","price":2.955},{"date":"1397/10/18 04:08","price":2.97},{"date":"1397/10/18 04:32","price":2.966},{"date":"1397/10/18 05:08","price":2.967},{"date":"1397/10/18 05:32","price":2.97},{"date":"1397/10/18 06:08","price":2.966},{"date":"1397/10/18 06:32","price":2.97},{"date":"1397/10/18 07:32","price":2.968},{"date":"1397/10/18 08:08","price":2.97},{"date":"1397/10/18 08:32","price":2.978},{"date":"1397/10/18 09:08","price":3.004},{"date":"1397/10/18 09:32","price":2.998},{"date":"1397/10/18 10:08","price":3.004},{"date":"1397/10/18 10:32","price":2.996},{"date":"1397/10/18 11:08","price":2.995},{"date":"1397/10/18 11:32","price":3.005},{"date":"1397/10/18 12:08","price":3.014},{"date":"1397/10/18 12:32","price":3.018},{"date":"1397/10/18 13:08","price":3.013},{"date":"1397/10/18 13:32","price":3.003},{"date":"1397/10/18 14:08","price":3.002},{"date":"1397/10/18 14:32","price":3.013},{"date":"1397/10/18 15:08","price":3.006},{"date":"1397/10/18 15:32","price":3.005},{"date":"1397/10/18 16:08","price":2.991},{"date":"1397/10/18 17:08","price":2.998},{"date":"1397/10/18 17:32","price":2.997},{"date":"1397/10/18 18:08","price":3.026},{"date":"1397/10/18 18:32","price":3.031},{"date":"1397/10/18 19:08","price":3.023},{"date":"1397/10/18 20:08","price":2.999},{"date":"1397/10/18 20:32","price":2.985},{"date":"1397/10/18 21:08","price":3.026},{"date":"1397/10/18 21:32","price":3.018},{"date":"1397/10/18 22:08","price":3.015},{"date":"1397/10/18 22:32","price":2.98},{"date":"1397/10/18 23:08","price":2.969},{"date":"1397/10/18 23:32","price":2.979}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398