کمترین: 
1.34
بیشترین: 
1.3705
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.361
زمان: 
10/18 23:32
قیمت بنزین امروز 18 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 18 دی 1397 , 1.361 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/18 00:08","price":1.3473},{"date":"1397/10/18 00:32","price":1.3478},{"date":"1397/10/18 01:08","price":1.3475},{"date":"1397/10/18 03:08","price":1.3515},{"date":"1397/10/18 03:32","price":1.3485},{"date":"1397/10/18 04:08","price":1.3455},{"date":"1397/10/18 04:32","price":1.349},{"date":"1397/10/18 05:08","price":1.348},{"date":"1397/10/18 05:32","price":1.3419},{"date":"1397/10/18 06:08","price":1.344},{"date":"1397/10/18 06:32","price":1.3495},{"date":"1397/10/18 07:08","price":1.348},{"date":"1397/10/18 07:32","price":1.3437},{"date":"1397/10/18 08:08","price":1.343},{"date":"1397/10/18 08:32","price":1.3432},{"date":"1397/10/18 09:08","price":1.3434},{"date":"1397/10/18 09:32","price":1.3405},{"date":"1397/10/18 10:08","price":1.34},{"date":"1397/10/18 10:32","price":1.342},{"date":"1397/10/18 11:08","price":1.344},{"date":"1397/10/18 11:32","price":1.3447},{"date":"1397/10/18 12:08","price":1.3475},{"date":"1397/10/18 13:08","price":1.35},{"date":"1397/10/18 13:32","price":1.353},{"date":"1397/10/18 14:08","price":1.3565},{"date":"1397/10/18 14:32","price":1.3604},{"date":"1397/10/18 15:08","price":1.3587},{"date":"1397/10/18 15:32","price":1.3575},{"date":"1397/10/18 16:08","price":1.3535},{"date":"1397/10/18 17:08","price":1.3515},{"date":"1397/10/18 17:32","price":1.344},{"date":"1397/10/18 18:08","price":1.3545},{"date":"1397/10/18 18:32","price":1.359},{"date":"1397/10/18 19:08","price":1.3501},{"date":"1397/10/18 20:08","price":1.3554},{"date":"1397/10/18 20:32","price":1.3636},{"date":"1397/10/18 21:08","price":1.3705},{"date":"1397/10/18 21:32","price":1.3625},{"date":"1397/10/18 22:08","price":1.3614},{"date":"1397/10/18 22:32","price":1.3681},{"date":"1397/10/18 23:08","price":1.3624},{"date":"1397/10/18 23:32","price":1.361}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398