کمترین: 
536.88
بیشترین: 
550.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
548.38
زمان: 
10/18 23:32
قیمت گازوئیل امروز 18 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 18 دی 1397 , 548.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/18 00:08","price":537.88},{"date":"1397/10/18 00:32","price":538.5},{"date":"1397/10/18 02:08","price":538.63},{"date":"1397/10/18 05:08","price":538.88},{"date":"1397/10/18 05:32","price":536.88},{"date":"1397/10/18 06:08","price":537.5},{"date":"1397/10/18 06:32","price":538.88},{"date":"1397/10/18 07:08","price":539},{"date":"1397/10/18 07:32","price":538},{"date":"1397/10/18 08:08","price":537.63},{"date":"1397/10/18 08:32","price":537.5},{"date":"1397/10/18 09:08","price":537.75},{"date":"1397/10/18 09:32","price":537.38},{"date":"1397/10/18 10:08","price":537},{"date":"1397/10/18 10:32","price":538.38},{"date":"1397/10/18 11:08","price":538.5},{"date":"1397/10/18 11:32","price":538.38},{"date":"1397/10/18 12:08","price":539.63},{"date":"1397/10/18 13:08","price":541.63},{"date":"1397/10/18 13:32","price":542.75},{"date":"1397/10/18 14:08","price":544.25},{"date":"1397/10/18 14:32","price":546.13},{"date":"1397/10/18 15:08","price":545.63},{"date":"1397/10/18 15:32","price":543.5},{"date":"1397/10/18 16:08","price":544.25},{"date":"1397/10/18 17:08","price":543.38},{"date":"1397/10/18 17:32","price":544.38},{"date":"1397/10/18 18:08","price":546.13},{"date":"1397/10/18 18:32","price":546.63},{"date":"1397/10/18 19:08","price":544.75},{"date":"1397/10/18 20:08","price":545.63},{"date":"1397/10/18 20:32","price":549.63},{"date":"1397/10/18 21:08","price":549.5},{"date":"1397/10/18 21:32","price":547.13},{"date":"1397/10/18 22:08","price":545.75},{"date":"1397/10/18 22:32","price":550.13},{"date":"1397/10/18 23:08","price":549.88},{"date":"1397/10/18 23:32","price":548.38}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398