کمترین: 
1.7794
بیشترین: 
1.8268
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8224
زمان: 
10/18 23:32
قیمت نفت کوره امروز 18 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 18 دی 1397 , 1.8224 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/18 00:08","price":1.7843},{"date":"1397/10/18 00:32","price":1.7855},{"date":"1397/10/18 01:08","price":1.7843},{"date":"1397/10/18 01:32","price":1.7857},{"date":"1397/10/18 03:08","price":1.7875},{"date":"1397/10/18 03:32","price":1.7862},{"date":"1397/10/18 04:08","price":1.7841},{"date":"1397/10/18 04:32","price":1.7869},{"date":"1397/10/18 05:08","price":1.7855},{"date":"1397/10/18 05:32","price":1.7794},{"date":"1397/10/18 06:08","price":1.782},{"date":"1397/10/18 06:32","price":1.7876},{"date":"1397/10/18 07:08","price":1.7868},{"date":"1397/10/18 07:32","price":1.783},{"date":"1397/10/18 08:08","price":1.7824},{"date":"1397/10/18 08:32","price":1.7833},{"date":"1397/10/18 09:08","price":1.7838},{"date":"1397/10/18 09:32","price":1.7818},{"date":"1397/10/18 10:08","price":1.7807},{"date":"1397/10/18 10:32","price":1.7845},{"date":"1397/10/18 11:08","price":1.7854},{"date":"1397/10/18 11:32","price":1.7843},{"date":"1397/10/18 12:08","price":1.787},{"date":"1397/10/18 12:32","price":1.7874},{"date":"1397/10/18 13:08","price":1.7951},{"date":"1397/10/18 13:32","price":1.7993},{"date":"1397/10/18 14:08","price":1.802},{"date":"1397/10/18 14:32","price":1.8059},{"date":"1397/10/18 15:08","price":1.8054},{"date":"1397/10/18 15:32","price":1.8042},{"date":"1397/10/18 16:08","price":1.8031},{"date":"1397/10/18 17:08","price":1.8026},{"date":"1397/10/18 17:32","price":1.8041},{"date":"1397/10/18 18:08","price":1.8125},{"date":"1397/10/18 18:32","price":1.8137},{"date":"1397/10/18 19:08","price":1.8072},{"date":"1397/10/18 20:08","price":1.8079},{"date":"1397/10/18 20:32","price":1.822},{"date":"1397/10/18 21:08","price":1.8215},{"date":"1397/10/18 21:32","price":1.8148},{"date":"1397/10/18 22:08","price":1.8098},{"date":"1397/10/18 22:32","price":1.8245},{"date":"1397/10/18 23:08","price":1.8268},{"date":"1397/10/18 23:32","price":1.8224}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398