کمترین: 
57.25
بیشترین: 
58.74
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.57
زمان: 
10/18 23:32
قیمت نفت برنت امروز 18 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 18 دی 1397 , 58.57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/18 00:08","price":57.52},{"date":"1397/10/18 00:32","price":57.56},{"date":"1397/10/18 01:08","price":57.57},{"date":"1397/10/18 01:32","price":57.6},{"date":"1397/10/18 02:08","price":57.61},{"date":"1397/10/18 02:32","price":57.56},{"date":"1397/10/18 05:08","price":57.64},{"date":"1397/10/18 05:32","price":57.31},{"date":"1397/10/18 06:08","price":57.42},{"date":"1397/10/18 06:32","price":57.63},{"date":"1397/10/18 07:08","price":57.57},{"date":"1397/10/18 07:32","price":57.42},{"date":"1397/10/18 08:08","price":57.41},{"date":"1397/10/18 08:32","price":57.44},{"date":"1397/10/18 09:08","price":57.42},{"date":"1397/10/18 09:32","price":57.29},{"date":"1397/10/18 10:08","price":57.25},{"date":"1397/10/18 10:32","price":57.37},{"date":"1397/10/18 11:08","price":57.48},{"date":"1397/10/18 11:32","price":57.41},{"date":"1397/10/18 12:08","price":57.52},{"date":"1397/10/18 12:32","price":57.55},{"date":"1397/10/18 13:08","price":57.77},{"date":"1397/10/18 13:32","price":57.86},{"date":"1397/10/18 14:08","price":58.09},{"date":"1397/10/18 14:32","price":58.34},{"date":"1397/10/18 15:08","price":58.27},{"date":"1397/10/18 15:32","price":58.3},{"date":"1397/10/18 16:08","price":58.14},{"date":"1397/10/18 17:08","price":58.08},{"date":"1397/10/18 17:32","price":58.05},{"date":"1397/10/18 18:08","price":58.28},{"date":"1397/10/18 18:32","price":58.39},{"date":"1397/10/18 19:08","price":58.2},{"date":"1397/10/18 20:08","price":58.09},{"date":"1397/10/18 20:32","price":58.67},{"date":"1397/10/18 21:08","price":58.72},{"date":"1397/10/18 21:32","price":58.39},{"date":"1397/10/18 22:08","price":58.26},{"date":"1397/10/18 22:32","price":58.73},{"date":"1397/10/18 23:08","price":58.74},{"date":"1397/10/18 23:32","price":58.57}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398