کمترین: 
48.47
بیشترین: 
49.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
49.59
زمان: 
10/18 23:32
قیمت نفت سبک امروز 18 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 18 دی 1397 , 49.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/18 00:08","price":48.66},{"date":"1397/10/18 00:32","price":48.68},{"date":"1397/10/18 01:08","price":48.7},{"date":"1397/10/18 01:32","price":48.75},{"date":"1397/10/18 02:08","price":48.77},{"date":"1397/10/18 03:08","price":48.84},{"date":"1397/10/18 03:32","price":48.77},{"date":"1397/10/18 04:08","price":48.7},{"date":"1397/10/18 04:32","price":48.82},{"date":"1397/10/18 05:08","price":48.77},{"date":"1397/10/18 05:32","price":48.49},{"date":"1397/10/18 06:08","price":48.6},{"date":"1397/10/18 06:32","price":48.78},{"date":"1397/10/18 07:08","price":48.74},{"date":"1397/10/18 07:32","price":48.58},{"date":"1397/10/18 08:08","price":48.59},{"date":"1397/10/18 08:32","price":48.63},{"date":"1397/10/18 09:08","price":48.6},{"date":"1397/10/18 09:32","price":48.5},{"date":"1397/10/18 10:08","price":48.47},{"date":"1397/10/18 10:32","price":48.56},{"date":"1397/10/18 11:08","price":48.62},{"date":"1397/10/18 11:32","price":48.55},{"date":"1397/10/18 12:08","price":48.63},{"date":"1397/10/18 12:32","price":48.66},{"date":"1397/10/18 13:08","price":48.89},{"date":"1397/10/18 13:32","price":49.01},{"date":"1397/10/18 14:08","price":49.12},{"date":"1397/10/18 14:32","price":49.28},{"date":"1397/10/18 15:08","price":49.26},{"date":"1397/10/18 15:32","price":49.3},{"date":"1397/10/18 16:08","price":49.13},{"date":"1397/10/18 17:08","price":49.14},{"date":"1397/10/18 17:32","price":49.18},{"date":"1397/10/18 18:08","price":49.36},{"date":"1397/10/18 18:32","price":49.52},{"date":"1397/10/18 19:08","price":49.41},{"date":"1397/10/18 20:32","price":49.8},{"date":"1397/10/18 21:32","price":49.52},{"date":"1397/10/18 22:08","price":49.39},{"date":"1397/10/18 22:32","price":49.81},{"date":"1397/10/18 23:08","price":49.77},{"date":"1397/10/18 23:32","price":49.59}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398