کمترین: 
22.25
بیشترین: 
23.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.27
زمان: 
10/17 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 17 دی 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 17 دی 1397 , 22.27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/17 11:08","price":23.37},{"date":"1397/10/17 12:08","price":23.28},{"date":"1397/10/17 12:32","price":23.29},{"date":"1397/10/17 13:08","price":23.39},{"date":"1397/10/17 13:32","price":23.45},{"date":"1397/10/17 14:08","price":23.31},{"date":"1397/10/17 14:32","price":23},{"date":"1397/10/17 15:08","price":22.51},{"date":"1397/10/17 15:32","price":22.5},{"date":"1397/10/17 16:08","price":22.33},{"date":"1397/10/17 16:32","price":22.26},{"date":"1397/10/17 17:08","price":22.4},{"date":"1397/10/17 17:32","price":22.52},{"date":"1397/10/17 18:08","price":22.43},{"date":"1397/10/17 18:32","price":22.45},{"date":"1397/10/17 19:08","price":22.3},{"date":"1397/10/17 19:32","price":22.35},{"date":"1397/10/17 20:08","price":22.3},{"date":"1397/10/17 20:32","price":22.25},{"date":"1397/10/17 21:08","price":22.27}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398