کمترین: 
535.88
بیشترین: 
547.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
536.88
زمان: 
10/17 23:32
قیمت گازوئیل امروز 17 دی 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 17 دی 1397 , 536.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/17 05:08","price":537},{"date":"1397/10/17 05:32","price":535.88},{"date":"1397/10/17 06:08","price":538.5},{"date":"1397/10/17 06:32","price":537.63},{"date":"1397/10/17 07:08","price":537.75},{"date":"1397/10/17 07:32","price":538},{"date":"1397/10/17 08:08","price":538.38},{"date":"1397/10/17 08:32","price":537.63},{"date":"1397/10/17 09:08","price":538},{"date":"1397/10/17 09:32","price":539},{"date":"1397/10/17 10:08","price":539.75},{"date":"1397/10/17 10:32","price":540.25},{"date":"1397/10/17 11:08","price":539.25},{"date":"1397/10/17 11:32","price":539.63},{"date":"1397/10/17 12:08","price":541.63},{"date":"1397/10/17 12:32","price":542.13},{"date":"1397/10/17 13:08","price":542.38},{"date":"1397/10/17 13:32","price":543.13},{"date":"1397/10/17 14:08","price":546.88},{"date":"1397/10/17 14:32","price":547.38},{"date":"1397/10/17 15:08","price":544.38},{"date":"1397/10/17 16:08","price":544.75},{"date":"1397/10/17 16:32","price":541.75},{"date":"1397/10/17 17:08","price":544.13},{"date":"1397/10/17 17:32","price":544.5},{"date":"1397/10/17 18:08","price":541.88},{"date":"1397/10/17 18:32","price":542.25},{"date":"1397/10/17 19:08","price":545.5},{"date":"1397/10/17 19:32","price":547.88},{"date":"1397/10/17 20:08","price":542.63},{"date":"1397/10/17 20:32","price":543.25},{"date":"1397/10/17 21:08","price":542.13},{"date":"1397/10/17 21:32","price":544.13},{"date":"1397/10/17 22:08","price":543.63},{"date":"1397/10/17 22:32","price":541},{"date":"1397/10/17 23:08","price":537.38},{"date":"1397/10/17 23:32","price":536.88}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398