کمترین: 
57.39
بیشترین: 
58.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.39
زمان: 
10/17 23:32
قیمت نفت برنت امروز 17 دی 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 17 دی 1397 , 57.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/17 05:08","price":57.61},{"date":"1397/10/17 05:32","price":57.47},{"date":"1397/10/17 06:08","price":57.8},{"date":"1397/10/17 06:32","price":57.64},{"date":"1397/10/17 07:08","price":57.7},{"date":"1397/10/17 07:32","price":57.73},{"date":"1397/10/17 08:08","price":57.78},{"date":"1397/10/17 08:32","price":57.7},{"date":"1397/10/17 09:08","price":57.73},{"date":"1397/10/17 09:32","price":57.83},{"date":"1397/10/17 10:08","price":57.85},{"date":"1397/10/17 10:32","price":57.95},{"date":"1397/10/17 11:08","price":57.89},{"date":"1397/10/17 11:32","price":58.08},{"date":"1397/10/17 12:08","price":58.22},{"date":"1397/10/17 12:32","price":58.21},{"date":"1397/10/17 13:08","price":58.2},{"date":"1397/10/17 13:32","price":58.31},{"date":"1397/10/17 14:08","price":58.68},{"date":"1397/10/17 14:32","price":58.66},{"date":"1397/10/17 15:08","price":58.41},{"date":"1397/10/17 15:32","price":58.45},{"date":"1397/10/17 16:08","price":58.41},{"date":"1397/10/17 16:32","price":57.95},{"date":"1397/10/17 17:08","price":58.34},{"date":"1397/10/17 17:32","price":58.44},{"date":"1397/10/17 18:08","price":58.05},{"date":"1397/10/17 18:32","price":58.03},{"date":"1397/10/17 19:08","price":58.45},{"date":"1397/10/17 19:32","price":58.7},{"date":"1397/10/17 20:08","price":58.21},{"date":"1397/10/17 20:32","price":58.24},{"date":"1397/10/17 21:08","price":57.97},{"date":"1397/10/17 21:32","price":58.2},{"date":"1397/10/17 22:08","price":58.16},{"date":"1397/10/17 22:32","price":57.88},{"date":"1397/10/17 23:08","price":57.5},{"date":"1397/10/17 23:32","price":57.39}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398