کمترین: 
2.929
بیشترین: 
2.977
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.937
زمان: 
10/17 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 17 دی 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 17 دی 1397 , 2.937 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/17 03:08","price":2.938},{"date":"1397/10/17 03:32","price":2.939},{"date":"1397/10/17 04:08","price":2.936},{"date":"1397/10/17 05:08","price":2.929},{"date":"1397/10/17 05:32","price":2.937},{"date":"1397/10/17 06:08","price":2.933},{"date":"1397/10/17 06:32","price":2.936},{"date":"1397/10/17 07:08","price":2.931},{"date":"1397/10/17 07:32","price":2.93},{"date":"1397/10/17 08:08","price":2.935},{"date":"1397/10/17 08:32","price":2.933},{"date":"1397/10/17 09:08","price":2.959},{"date":"1397/10/17 09:32","price":2.974},{"date":"1397/10/17 10:08","price":2.973},{"date":"1397/10/17 10:32","price":2.977},{"date":"1397/10/17 11:08","price":2.975},{"date":"1397/10/17 11:32","price":2.966},{"date":"1397/10/17 12:08","price":2.961},{"date":"1397/10/17 12:32","price":2.97},{"date":"1397/10/17 13:08","price":2.967},{"date":"1397/10/17 13:32","price":2.97},{"date":"1397/10/17 14:08","price":2.968},{"date":"1397/10/17 14:32","price":2.962},{"date":"1397/10/17 15:08","price":2.955},{"date":"1397/10/17 15:32","price":2.968},{"date":"1397/10/17 16:08","price":2.973},{"date":"1397/10/17 16:32","price":2.966},{"date":"1397/10/17 17:08","price":2.972},{"date":"1397/10/17 17:32","price":2.958},{"date":"1397/10/17 18:08","price":2.944},{"date":"1397/10/17 18:32","price":2.953},{"date":"1397/10/17 19:08","price":2.962},{"date":"1397/10/17 20:08","price":2.966},{"date":"1397/10/17 20:32","price":2.952},{"date":"1397/10/17 21:08","price":2.937},{"date":"1397/10/17 22:08","price":2.929},{"date":"1397/10/17 22:32","price":2.942},{"date":"1397/10/17 23:08","price":2.937}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398