کمترین: 
1.3447
بیشترین: 
1.392
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.3447
زمان: 
10/17 23:32
قیمت بنزین امروز 17 دی 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 17 دی 1397 , 1.3447 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/17 03:08","price":1.369},{"date":"1397/10/17 03:32","price":1.3675},{"date":"1397/10/17 04:32","price":1.3705},{"date":"1397/10/17 05:08","price":1.3665},{"date":"1397/10/17 05:32","price":1.363},{"date":"1397/10/17 06:08","price":1.3714},{"date":"1397/10/17 06:32","price":1.3685},{"date":"1397/10/17 07:32","price":1.3686},{"date":"1397/10/17 08:08","price":1.371},{"date":"1397/10/17 08:32","price":1.37},{"date":"1397/10/17 09:08","price":1.3695},{"date":"1397/10/17 09:32","price":1.3725},{"date":"1397/10/17 10:32","price":1.3755},{"date":"1397/10/17 11:08","price":1.3724},{"date":"1397/10/17 11:32","price":1.3785},{"date":"1397/10/17 12:32","price":1.3815},{"date":"1397/10/17 13:08","price":1.3795},{"date":"1397/10/17 13:32","price":1.3805},{"date":"1397/10/17 14:08","price":1.3905},{"date":"1397/10/17 14:32","price":1.392},{"date":"1397/10/17 15:08","price":1.3863},{"date":"1397/10/17 15:32","price":1.3865},{"date":"1397/10/17 16:08","price":1.3862},{"date":"1397/10/17 16:32","price":1.376},{"date":"1397/10/17 17:08","price":1.3835},{"date":"1397/10/17 17:32","price":1.3859},{"date":"1397/10/17 18:08","price":1.3693},{"date":"1397/10/17 18:32","price":1.3715},{"date":"1397/10/17 19:08","price":1.3798},{"date":"1397/10/17 19:32","price":1.3883},{"date":"1397/10/17 20:08","price":1.3725},{"date":"1397/10/17 20:32","price":1.3727},{"date":"1397/10/17 21:08","price":1.3657},{"date":"1397/10/17 21:32","price":1.3705},{"date":"1397/10/17 22:08","price":1.3724},{"date":"1397/10/17 22:32","price":1.3622},{"date":"1397/10/17 23:08","price":1.3465},{"date":"1397/10/17 23:32","price":1.3447}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398