کمترین: 
1.7815
بیشترین: 
1.8211
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7824
زمان: 
10/17 23:32
قیمت نفت کوره امروز 17 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 17 دی 1397 , 1.7824 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/17 03:08","price":1.786},{"date":"1397/10/17 03:32","price":1.7865},{"date":"1397/10/17 04:08","price":1.7864},{"date":"1397/10/17 04:32","price":1.7876},{"date":"1397/10/17 05:08","price":1.7848},{"date":"1397/10/17 05:32","price":1.7815},{"date":"1397/10/17 06:08","price":1.7883},{"date":"1397/10/17 06:32","price":1.7866},{"date":"1397/10/17 07:08","price":1.7883},{"date":"1397/10/17 07:32","price":1.7876},{"date":"1397/10/17 08:08","price":1.7887},{"date":"1397/10/17 08:32","price":1.7875},{"date":"1397/10/17 09:08","price":1.7885},{"date":"1397/10/17 09:32","price":1.7908},{"date":"1397/10/17 10:08","price":1.7917},{"date":"1397/10/17 10:32","price":1.7944},{"date":"1397/10/17 11:08","price":1.7933},{"date":"1397/10/17 11:32","price":1.7923},{"date":"1397/10/17 12:08","price":1.7978},{"date":"1397/10/17 12:32","price":1.7983},{"date":"1397/10/17 13:08","price":1.7999},{"date":"1397/10/17 13:32","price":1.8059},{"date":"1397/10/17 14:08","price":1.8144},{"date":"1397/10/17 14:32","price":1.8153},{"date":"1397/10/17 15:08","price":1.8071},{"date":"1397/10/17 15:32","price":1.8087},{"date":"1397/10/17 16:08","price":1.8094},{"date":"1397/10/17 16:32","price":1.8003},{"date":"1397/10/17 17:08","price":1.8095},{"date":"1397/10/17 17:32","price":1.811},{"date":"1397/10/17 18:08","price":1.8023},{"date":"1397/10/17 18:32","price":1.802},{"date":"1397/10/17 19:08","price":1.8111},{"date":"1397/10/17 19:32","price":1.8211},{"date":"1397/10/17 20:08","price":1.8035},{"date":"1397/10/17 20:32","price":1.8037},{"date":"1397/10/17 21:08","price":1.8016},{"date":"1397/10/17 21:32","price":1.8073},{"date":"1397/10/17 22:08","price":1.8064},{"date":"1397/10/17 22:32","price":1.7952},{"date":"1397/10/17 23:08","price":1.7837},{"date":"1397/10/17 23:32","price":1.7824}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398