کمترین: 
48.4
بیشترین: 
49.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
48.59
زمان: 
10/17 23:32
قیمت نفت سبک امروز 17 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 17 دی 1397 , 48.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/17 03:08","price":48.63},{"date":"1397/10/17 03:32","price":48.6},{"date":"1397/10/17 04:32","price":48.63},{"date":"1397/10/17 05:08","price":48.5},{"date":"1397/10/17 05:32","price":48.4},{"date":"1397/10/17 06:08","price":48.68},{"date":"1397/10/17 06:32","price":48.6},{"date":"1397/10/17 07:08","price":48.62},{"date":"1397/10/17 08:08","price":48.72},{"date":"1397/10/17 08:32","price":48.65},{"date":"1397/10/17 09:08","price":48.68},{"date":"1397/10/17 09:32","price":48.75},{"date":"1397/10/17 10:08","price":48.7},{"date":"1397/10/17 10:32","price":48.84},{"date":"1397/10/17 11:08","price":48.73},{"date":"1397/10/17 11:32","price":48.88},{"date":"1397/10/17 12:08","price":48.89},{"date":"1397/10/17 12:32","price":48.9},{"date":"1397/10/17 13:08","price":48.87},{"date":"1397/10/17 13:32","price":48.89},{"date":"1397/10/17 14:08","price":49.34},{"date":"1397/10/17 14:32","price":49.3},{"date":"1397/10/17 15:08","price":49.15},{"date":"1397/10/17 15:32","price":49.18},{"date":"1397/10/17 16:08","price":49.19},{"date":"1397/10/17 16:32","price":48.87},{"date":"1397/10/17 17:08","price":49.12},{"date":"1397/10/17 17:32","price":49.2},{"date":"1397/10/17 18:08","price":48.62},{"date":"1397/10/17 18:32","price":48.76},{"date":"1397/10/17 19:08","price":49.34},{"date":"1397/10/17 19:32","price":49.58},{"date":"1397/10/17 20:08","price":49.28},{"date":"1397/10/17 21:08","price":49.08},{"date":"1397/10/17 21:32","price":49.22},{"date":"1397/10/17 22:08","price":49.18},{"date":"1397/10/17 22:32","price":48.94},{"date":"1397/10/17 23:08","price":48.62},{"date":"1397/10/17 23:32","price":48.59}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398