کمترین: 
1.7757
بیشترین: 
1.7814
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7805
زمان: 
10/15 02:08
قیمت نفت کوره امروز 15 دی 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 15 دی 1397 , 1.7805 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/15 00:08","price":1.7757},{"date":"1397/10/15 00:32","price":1.7774},{"date":"1397/10/15 01:08","price":1.7776},{"date":"1397/10/15 01:32","price":1.7814},{"date":"1397/10/15 02:08","price":1.7805}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398