کمترین: 
48.14
بیشترین: 
48.32
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
48.31
زمان: 
10/15 02:08
قیمت نفت سبک امروز 15 دی 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 15 دی 1397 , 48.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/10/15 00:08","price":48.14},{"date":"1397/10/15 00:32","price":48.25},{"date":"1397/10/15 01:08","price":48.23},{"date":"1397/10/15 01:32","price":48.32},{"date":"1397/10/15 02:08","price":48.31}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398